НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Ліцензійна діяльність

РЕЄСТР ЛІЦЕНЗОВАНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА РЕЄСТРУ КУА

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає, переоформлює та анулює ліцензії на такі види професійної діяльності на фондовому ринку:

 • діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає дилерську діяльність, брокерську діяльність, діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг;
 • депозитарна діяльність, що включає депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, розрахунково-клірингову діяльність, діяльність з введення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • депозитарна діяльність, що включає такі види діяльності: депозитарну діяльність депозитарної установи; діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
 • діяльність з управляння активами інституціональних інвесторів;
 • діяльність з управління іпотечним покриттям;
 • клірингова діяльність.

 

Порядок процедури отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку  (ринку цінних паперів)

Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії, складену державною мовою, та два примірники переліку (опису) документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

 

Зразок оформлення заяви на видачу ліцензії та перелік документів, які додаються до заяви встановлені Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженим рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (далі – Порядок та умови).

 • Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами надаються документи передбачені  пунктом 2 або пунктом 3 розділу ІІ Порядку та умов. Умови, якім повинні відповідати надані документи встановлені главою 1 розділу ІІІ Порядку та умов.

 • Для зберігачів цінних паперів: перелік документів передбачений пунктом 4 розділу II. Умови, яким повинні відповідати надані документи, встановлені главою 2 розділу III.
 • Для депозитарної діяльності депозитарію: перелік документів передбачений пунктом 5 розділу ІІ. Умови, яким повинні відповідати надані документи, встановлені главою 3 розділу ІІІ.
 • Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, або на декілька видів депозитарної діяльності подаються документи, передбачені  пунктом 6 розділу ІІ Порядку та умов. Умови, якім повинні відповідати надані документи, встановлені главою 4 розділу ІІІ Порядку та умов.
 • Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, подаються документи, передбачені пунктом 7 розділу ІІ Порядку та умов. Умови, якім повинні відповідати надані документи, встановлені главою 5 розділу ІІІ Порядку та умов.
 • Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, подаються документи, передбачені пунктом 8 розділу ІІ Порядку та умов. Умови, якім повинні відповідати надані документи, встановлені главою 6 розділу ІІІ Порядку та умов.
 • Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності подаються документи, передбачені пунктом 9 розділу ІІ Порядку та умов. Умови, якім повинні відповідати надані документи, встановлені главою 7 розділу ІІІ Порядку та умов.

 

* При суміщенні видів діяльності за кожним видом професійної діяльності надається окрема заява та відповідний пакет документів.

 

 

Оформлення документів на видачу ліцензії

 

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких установлений Порядком та умовами.

 

Заявник має право, крім документів, передбачених цими Порядком та умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

 

Усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути оформлені відповідно до них, підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання.

 

На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цих Порядку та умов, аудиторського висновку (крім аудиторського висновку, що складений за результатами календарного року), довідок від інших державних органів, копій документів щодо ідентифікації заявника та власників заявника (крім іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі іноземців) не може перевищувати два місяці з дати підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб - власників заявника не може перевищувати три місяці з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

 

У документах, що надаються згідно з цими Порядком та умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

 

У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

 

Крім того, документи, які надаються заявником відповідно до вимог цих Порядку та умов згідно з додатками до них у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.

 

Заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для отримання ліцензії.

 

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Якщо окремі документи, передбачені цими Порядком та умовами, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів.

 

Адреса для надання документів: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, із зазначенням на конверті Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

Розмір плати за видачу ліцензії

 

Розмір плати за видачу ліцензії за окремими видами встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1097 «Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг» та становить наступні розміри:

 • 3000 гривень за видачу ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.
 • 1500 гривень за переоформлення ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.
 • 500 гривень за видачу дубліката ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.
 • 500 гривень за видачу копії ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

 

Плата вноситься до місцевих бюджетів за кодом бюджетної класифікації 22011800 на рахунки місцевих або районних казначейств (за місцем державної реєстрації заявника) перші чотири цифри рахунку казначейства за такими платежами 3321.

 

Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії подається заявником не пізніше місяця після прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії.

 

Строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, які видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, є необмеженим.

 

 

Процедура розгляду документів і отримання заявником відповідного рішення та ліцензії

 

Комісія повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

 

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

 

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цими Порядком та умовами;

 

3) наданий неповний перелік документів та/або не надана електронна форма, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії згідно з цими Порядком та умовами;

 

4) у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

 

5) відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення.

 

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в місячний строк з дати надходження цих документів.

 

 

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії:

 

 1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

 

2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю), та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим цими Порядком та умовами;

 

3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам закону та цих Порядку та умов;

 

4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення заявника не відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами.

 

 Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, установлений законом.

 

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

 

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, який за три робочі дні до засідання Комісії повідомляється про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або шляхом оперативного повідомлення засобами телефонного зв'язку (факсом) чи електронною поштою.

 

У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов'язково зазначаються підстави для такої відмови з відповідним обґрунтуванням.

 

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії направляється за місцезнаходженням заявника в письмовій формі з доданням копії рішення Комісії.

 

Ліцензію(ї) може отримати керівник заявника особисто або через уповноважену особу, яка діє за дорученням, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, 11 поверх, кімнати 1117, 1119, 1120, 1121, 1122 . При собі особа, що отримує ліцензію(ї), повинна мати документ, який засвідчує особу, та доручення (крім керівника заявника).

 

Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку  в бланку ліцензії), визнання ліцензії недійсною або набуття чинності рішення про анулювання ліцензії.

 

Інформацію щодо результатів розгляду пакету документів можна отримати за телефонами:

 • для заявника, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами: +38 (044) 254-25-65;
 • для заявника, який отримує ліцензію на здійснення депозитарної діяльності: +38 (044) 254-23-75;
 • для заявника,   який отримує ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовму ринку: +38 (044) 254-25-65.
 • для заявника (банку),  який отримує ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям: +38 (044) 254-25-65.

 

 

 

Процедура переоформлення ліцензії

 

У разі виникнення у процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження юридичної особи, - ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) разом з оригіналом ліцензії, що підлягає переоформленню, та документами передбаченими розділом VIПорядку та умов.

 

 Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

 

Комісія протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, та не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про переоформлення зобов'язана оформити на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

 

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією Комісія на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для філій або інших відокремлених підрозділів ліцензіата (у разі їх наявності), яким надаються повноваження щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

 

Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку, дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.

 

 

Причини повернення документів заявнику без розгляду:

 

 1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

 

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цими Порядком та умовами;

 

3) надано неповний перелік документів, передбачений цими Порядком та умовами;

 

4) у Комісії на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне(а) судове рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

 

5) приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який переоформлюється ліцензія.

 

 

Документи повертаються без розгляду протягом десяти робочих днів.

 

Протягом п’яти робочих днів документи повертаються за наявності відповідного судового рішення та/або постанови.

 

 

Процедура отримання копії ліцензії

 

 У разі наявності в ліцензіата відокремленого підрозділу, розширення переліку діючих відокремлених підрозділів, які будуть провадити окремі види професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, або розширення переліку видів діяльності, які провадить цей відокремлений підрозділ, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії заяву про видачу копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та документи передбачені розділом V Порядку та умов.

 

Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в її (їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків у строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії(й) ліцензій та документів, що додаються до заяви.

 

У разі прийняття Комісією рішення про видачу копії ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати отримання Комісією документа, що підтверджує сплату за видачу копії ліцензії.

 

У разі прийняття рішення про відмову у видачі копії ліцензії подані документи заявнику не повертаються.

 

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі копії ліцензії:

 • недостовірність даних у відповідній заяві та документах, поданих ліцензіатом, для отримання копії ліцензії;
 • невідповідність ліцензіата вимогам, установленим цим Порядком, для отримання копії ліцензії на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку;
 • відсутність у ліцензіата за місцезнаходженням філії (іншого відокремленого підрозділу) приміщення або невідповідність такого приміщення вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який отримується копія ліцензії

 

Письмове повідомлення про прийняття рішення органом ліцензування про видачу або про відмову у видачі копії ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) ліцензіатові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії ліцензії та відповідних документів).

 

Копію ліцензії(й) може отримати керівник заявника особисто або через уповноважену особу, яка діє за дорученням, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, 11 поверх, кімнати 1117, 1119, 1120, 1121, 1122.

 

У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до Положення про цей підрозділ повинен подати до органу ліцензування документи відповідно до пункту 10 розділу V Порядку та умов. 

 

Комісія повертає ліцензіату заяву про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу та відповідні документи без розгляду, за наявності підстав передбачених пунктом 12 розділу V Порядку та умов. 

 

Про залишення відповідної заяви без розгляду ліцензіат повідомляється у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду в строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати надходження цих документів.

 

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу без розгляду, ліцензіат може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до Порядку та умов.

 

Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про зміну назви та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу, який провадить діяльність на підставі виданої йому копії ліцензії, повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних документів унести зміни до відповідного рішення про видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії оформляється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків. 

 

 

Порядок процедури отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – дяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії, складену державною мовою, та два примірники переліку (опису) документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

 

 Зразок оформлення заяви на видачу ліцензії та перелік документів, які додаються до заяви встановлені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими рішенням Комісії від 23.07.2013 № 1281 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 12.09.2013 за № 1576/24108 (далі – Ліцензійні умови).

 

 • Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) передбачені п.1 гл 2 р.ІІ Ліцензійних умов.

 

 

Оформлення документів на видачу ліцензії

 

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких установлений Ліцензійними умовами.

 

Заявник (ліцензіат) має право крім документів, передбачених Ліцензійними умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

 

Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою - іноземцем, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

 

Якщо окремі документи, передбачені  Ліцензійними умовами, не можуть бути подані іноземною юридичною особою або фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

 

Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

 

 Документи, що подаються до органу ліцензування відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».

 

У документах, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

 

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

 

Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, що додаються до неї. 

 

Адреса для надання документів: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30.

 

 

Розмір плати за видачу ліцензії

 

Розмір плати за видачу ліцензії за окремими видами встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1097 «Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг» та становить наступні розміри:

 

 • 3000 гривень за видачу ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.
 • 1500 гривень за переоформлення ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.
 • 500 гривень за видачу дубліката ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.
 • 500 гривень за видачу копії ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

 

Плата вноситься до місцевих бюджетів за кодом бюджетної класифікації 22011800 на рахунки місцевих або районних казначейств (за місцем державної реєстрації заявника) перші чотири цифри рахунку казначейства за такими платежами 3321. 

 

Строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, які видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, є необмеженим.

 

 

Процедура розгляду документів і отримання заявником відповідного рішення та ліцензії

 

 Комісія приймає рішення про видачу ліцензії  у строк, установлений законом, від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких установлено Ліцензійними умовами.

 

Рішення про видачу ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

 

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, якого за три робочих дні до засідання Комісії повідомляють про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або для оперативного повідомлення інформують засобами телефонного зв’язку (факсом) чи електронною поштою.

 

Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилають (видають) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

 

У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона повинна бути оформлена з дати прийняття такого рішення.

 

Ліцензію(ї) може отримати керівник заявника особисто або через уповноважену особу, яка діє за дорученням, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, 10 поверх, кімнат1003 . При собі особа, що отримує ліцензію(ї), повинна мати документ, який засвідчує особу, та доручення (крім керівника заявника).

 

 

Комісія повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

 

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цими Ліцензійними умовами;

надано неповний перелік документів, що додаються до заяви згідно з цими Ліцензійними умовами;

у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або в період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців або наявні відомості про перебування юридичної особи в стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.

 

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в місячний строк з дати надходження цих документів.

 

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Ліцензійних умов.

 

 

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії:

 

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії) є:

 

документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

 

ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окрема посадова особа) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим  Ліцензійними умовами;

 

структура власності заявника не відповідає вимогам закону та  Ліцензійних умов;

 

організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення заявника (ліцензіата) не відповідають вимогам, установленим  Ліцензійними умовами.

 

 

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

 

Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

 

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, якого за три робочих дні до засідання Комісії повідомляють про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або для оперативного повідомлення інформують засобами телефонного зв’язку (факсом) чи електронною поштою.

 

У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови  з відповідним обґрунтуванням.

 

Письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилають (видають) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

 

У разі відмови у видачі ліцензії подані документи заявнику не повертають.  

 

 

Процедура переоформлення ліцензії

 

 У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку таких змін подати до Комісії заяву та документи, передбачені Ліцензійними умовами.

 

У разі переоформлення ліцензії Комісія протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії  та документів, що додаються до неї, зобов’язана прийняти рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії.

 

Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

 

Повідомлення щодо прийнятого рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії , що була переоформлена, надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення.

 

Таке повідомлення повинно бути підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії  та відповідних документів.

 

Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку, дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.

 

 

Комісія повертає ліцензіату заяву про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідні документи без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

надано неповний пакет документів, передбачених цими Ліцензійними умовами;

документи оформлено з порушенням вимог, визначених цими Ліцензійними умовами;

в органі ліцензування на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для провадження професійної діяльності - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

 

 

Про залишення заяви про переоформлення ліцензії  без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав для залишення заяви про переоформлення ліцензії  без розгляду протягом тридцяти календарних днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання органом ліцензування документів, а самесудового рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату, та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення- протягом п’яти робочих днів з дати їх отримання.

 

У такому разі документи повертають заявнику.

 

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до  Ліцензійних умов.

 

 

Процедура анулювання ліцензіїза заявою

 

Для анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім випадку його реорганізації) ліцензіат подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву та документи, передбачені Ліцензійними умовами.

 

Комісія повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження зазначених документів прийняти рішення про анулювання ліцензії або залишити заяву проанулювання ліцензії без розгляду.

 

Рішення про анулювання ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється відповідним рішенням Комісії. У разі надання ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручають (надсилають) заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

 

Заява про анулювання ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, не відповідають вимогам, встановленим Ліцензійними умовами.

 

 

Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У такому разі документи повертають заявнику.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду, ліцензіат може повторно подати відповідну заяву та документи про анулювання ліцензії.

 

Станом на 15.01.2016 статус фінансової установи, що надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, мають 1112 юридичних осіб.


← Назад
 • Документи

 • Електронна форма подання інформації до реєстру ліцензованих учасників ринку цінних паперів (330.732Kb)
 • Рішення від 14.05.2013 №818 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку" (116.224Kb)
 • Рішення від 14.05.2013 №819 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами" (114.688Kb)
 • Рішення від 14.05.2013 №814 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності" (45.702Kb)
 • Рішення від 14.05.2013 №815 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів" (34.286Kb)
 • Рішення від 14.05.2013 №817 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії" (212.982Kb)
 • Постанова КМУ від 26.10.2011 №1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг" (47.616Kb)
 • Рішення від 06.11.2012 №1583 "Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України " (24.545Kb)
 • Рішення від 16.04.2013 №597 "Про затвердження Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів" (21.638Kb)
 • Рішення від 23.07.2013 №1281 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" (486.912Kb)
 • Перелік осіб, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності (5.914Kb)
 • Рішення від 01.10.2013 №2094 "Щодо реєстрації внутрішніх документів Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" (35.84Kb)
 • РІШЕННЯ від 14.05.2013 №816 Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (161.28Kb)
 • РІШЕННЯ від 21.05.2013 №862 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності (209.408Kb)
 • Рішення від 23.07.2013 №1281 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (535.552Kb)
 • Перелік учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території (1.172619Mb)
 • РІШЕННЯ від 20.09.2017 №702 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2015 року № 321" (41.472Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →