НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Регулювання діяльності Центрального депозитарію України

 


Порядок та умови надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів


Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (далі - НДУ) набуває статусу Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) з дня реєстрації Комісією Правил ЦД.


Статутний капітал НДУ на дату реєстрації Правил ЦД повинен відповідати вимогам щодо розміру частки держави разом з Національним банком України, встановленим пунктом 11 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), а щодо його мінімального розміру - абзацом третім частини сьомої статті 9 Закону.


Для реєстрації Правил ЦД та отримання статусу Центрального депозитарію уповноваженою особою НДУ (далі - заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) до Комісії подаються документи, передбачені пунктом 4 Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Порядок та умови надання статусу ЦД), затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2013 № 597, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 26.04.2013 за N 688/23220.


Правила ЦД повинні відповідати вимогам, встановленим пунктом 6 Порядку та умов надання статусу ЦД.


Програмно-технічні засоби заявника, приміщення, програмно-технічні засоби повинні відповідати вимогам Порядку та умов надання статусу ЦД.

 


Прийняття рішення за наслідками розгляду документів, наданих для реєстрації Правил ЦД та набуття статусу Центрального депозитарію


Комісія протягом 30 календарних днів з дня одержання документів, наданих для реєстрації Правил ЦД та набуття статусу Центрального депозитарію, приймає рішення:
- про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію;
- про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію.

 


Підстави для відмови у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію є:


невідповідність поданих документів встановленим цим Порядком вимогам;
наявність у поданих документах недостовірних даних;
невідповідність Правил ЦД встановленим цим Порядком вимогам.


У рішенні про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію мають бути зазначені підстави для відмови.


Рішення про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію приймається на засіданні Комісії та оформляється відповідним рішенням Комісії.


Повідомлення у письмовій формі про прийняте Комісією рішення про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію та копія відповідного рішення надсилаються Центральному депозитарію протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення.

 


Процедура розгляду документів і отримання заявником відповідного рішення


Комісія за наслідками розгляду документів, наданих для реєстрації Правил ЦД та набуття статусу Центрального депозитарію, залишає документи без розгляду, якщо:
документи подані (підписані) особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог, встановлених цим Порядком;
надано неповний пакет документів, передбачених цим Порядком.


Про залишення документів, наданих для реєстрації Правил ЦД та набуття статусу Центрального депозитарію, без розгляду заявника повідомляють в письмовій формі із зазначенням підстав для залишення документів без розгляду протягом 10 робочих днів з дати надходження вказаних документів. У такому разі документи повертаються заявнику.


У разі прийняття Комісією рішення про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію на двох примірниках Правил ЦД, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію Правил ЦД із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії, засвідчена підписом Голови або уповноваженої посадової особи Комісії, на яку покладено виконання обов'язків Голови Комісії, та печаткою.


У разі прийняття Комісією рішення про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію заявник може повторно подати відповідні документи до Комісії після усунення причин, що стали підставою для цієї відмови.

 


Порядок реєстрації змін до Правил ЦД


Центральний депозитарій зобов'язаний подавати до Комісії на реєстрацію всі зміни, що вносяться до Правил ЦД.

Для реєстрації змін до Правил ЦД подаються такі документи:
заява про реєстрацію змін до Правил Центрального депозитарію (ЗАЯВА про реєстрацію змін до Правил Центрального депозитарію);
належним чином засвідчена копія протоколу засідання наглядової ради Центрального депозитарію, на якому затверджено зміни до Правил ЦД;
зміни до Правил ЦД;
порівняльна таблиця старої та нової редакцій Правил ЦД, до яких вносяться зміни.


Зміни до Правил ЦД подаються Центральним депозитарієм у двох примірниках.


Комісія залишає заяву про реєстрацію змін до Правил ЦД без розгляду в порядку, передбаченому пунктами 15, 16 цього Порядку.


За наслідками розгляду заяви та поданих документів Комісією протягом 15 робочих днів приймається рішення про реєстрацію змін до Правил ЦД або про відмову в такій реєстрації в порядку, передбаченому пунктами 11 - 14 цього Порядку.


На двох примірниках змін до Правил ЦД, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії, засвідчена підписом Голови або уповноваженої посадової особи Комісії, на яку покладено виконання обов'язків Голови Комісії, та печаткою.


Якщо Комісією прийняте рішення про відмову в реєстрації змін до Правил ЦД, заявник може повторно подати до Комісії заяву та відповідні документи для реєстрації після усунення причин, що стали підставою для відмови в реєстрації.

 


Відомості, які ЦД зобов'язаний подавати до Комісії у процесі провадження депозитарної діяльності


Центральний депозитарій у процесі провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що подавалися відповідно до пункту 4 цього Порядку, за встановленими Комісією формами.


У разі виникнення таких змін Центральний депозитарій зобов'язаний протягом 20 робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів щодо реєстрації Правил ЦД, змін до них та надання статусу Центрального депозитарію) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:
Засвідчені підписом керівника та печаткою Центрального депозитарію копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений Центральним депозитарієм), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).
Засвідчену підписом керівника та печаткою Центрального депозитарію копію змін до документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).


Довідку щодо структури власності Центрального депозитарію у визначеній Комісією формі згідно з Довідка щодо структури власності Центрального депозитарію до цього Порядку.


Документи, які надаються Центральним депозитарієм відповідно до вимог цього Порядку, згідно з додатками надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.


Центральний депозитарій зобов'язаний надавати адміністративні дані до Комісії в порядку та строки, установлені Комісією.


Центральний депозитарій на власній веб-сторінці повинен до 30 квітня року, що настає за звітним роком, оприлюднювати результати своєї діяльності та структуру власності.


Центральний депозитарій у разі зміни місцезнаходження протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін повинен надати до Комісії документи, передбачені підпунктами 4.4, 4.5 пункту 4 цього Порядку.


Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника Центрального депозитарію, засвідченим печаткою Центрального депозитарію (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів щодо реєстрації Правил ЦД, змін до них та надання статусу Центрального депозитарію).


У разі якщо документи підписані не керівником Центрального депозитарію, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами України), то Центральний депозитарій повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.
 


← Назад
 • Документи

 • ЗАЯВА про реєстрацію змін до Правил Центрального депозитарію (27.648Kb)
 • Довідка щодо структури власності Центрального депозитарію (59.392Kb)
 • ЗАЯВА про реєстрацію Правил Центрального депозитарію (27.136Kb)
 • Рішення від 16.05.2013 №849 "Щодо погодження плану -графіка передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (60.498Kb)
 • Рішення від 28.05.2013 №899 "Щодо погодження плану - графіка передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (73.048Kb)
 • Рішення від 18.06.2013 № 1050 "Щодо погоження планів-графіків передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України" (85.607Kb)
 • Рішення від 02.07.2013 № 1151 "Щодо погодження планів – графіків передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (82.118Kb)
 • Рішення від 09.07.2013 № 1188 "Щодо погодження плану – графіка передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (147.469Kb)
 • Рішення від 06.08.2013 № 1422 "Щодо погодження плану – графіка передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (14.35Kb)
 • Рішення від 29.08.2013 №1679 "Щодо погодження плану – графіку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (42.669Kb)
 • Рішення від 05.09.2013 № 1751 "Щодо погодження плану – графіку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (59.267Kb)
 • Рішення від 10.09.2013 № 1832 "Щодо погодження плану – графіку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (32.196Kb)
 • Рішення від 17.09.2013 № 1855 Щодо погодження плану – графіку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (26.427Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 17.09.2013 № 1854 "Про внесення змін до роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо порядку застосування пункту 30 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (44.544Kb)
 • Рішення від 01.10.2013 № 2095 Щодо погодження плану – графіку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (20.374Kb)
 • Рішення від 01.10.2013 №2092 "Щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію цінних паперів та надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів" (33.792Kb)
 • Рішення Комісії від 16.04.2013 № 597 «Про затвердження Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.04.2013 за № 688/23220 (114.688Kb)
 • Рішення Комісії від 26.02.2013 № 250 «Про затвердження Порядку погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.03.2013 за № 447/22979 (50.688Kb)
 • Рішення Комісії від 04.06.2013 № 951 «Про затвердження Порядку оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.06.2013 за № 1060/23592 (77.824Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →